คู่มือดุษฎีนิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
หัวข้อสำคัญ
     ตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์
     บรรณานุกรม มร.
        บรรณานุกรมไทย
        บรรณานุกรมต่างประเทศ
     ค้นหนังสืออ้างอิง
        สืบค้นหนังสืออ้างอิงไทย
        สืบค้นหนังสืออ้างอิง
ต่างประเทศ
        สืบค้นหัวข้อวิทยานิพนธ์
        ฐานข้อมูลดรรชนี
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
คู่มือ Knowledge Management
คู่มือปริญญา& ปกว.ที่ กพ.รับรอง
เอกสารวิจัยทั่วไป
หอสมุดแห่งชาติ

 

 
บรรณานุกรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรณานุกรมไทย บรรณานุกรมต่างประเทศ  


    -: บรรณานุกรม :-

1. การระบุแหล่งข้อมูลจากวิทยานิพนธ์
     1.1 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้เผยแพร่และได้อ่านจากตัวเล่ม

  1.1.1 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ระบุชื่อปริญญาและชื่อสถาบัน ดังตัวอย่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์. (2546). การนำเสนอระบบการจัดการความรู้สำหรับองค์การภาคเอกชน.
ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบกุล สรรพกิจจำนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญส่ง หาญพานิช. (2546). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดม-ศึกษาไทย.
ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณิตา พ้นภัย. ( 2544). การบริหารความรู้ (knowledge Management): แนวคิด กรณีศึกษา.
ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจวบ แหลมหลัก.(2547). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.).
ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์เทพ จิระโร. (2546). การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ.
ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. ( 2545). กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร์ ฮั่นพิพัฒน์. ( 2547 ). การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมในงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีม
ตามแนวคิดการทำโครงการสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุรสักดิ์ พจนา. ( 2549 ). การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาอุดรธานี เขต 3.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

มหาวิทยาลัยมหิดล
นุชระพี สุทธิกุล. (2544). การสร้างพลังบุคคลในการบริการสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา.
ดุษฎีนิพนธ์สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กมลรัตน์ นันทนานุกู. (2536). ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นวลละออ แสงสุข. (2550). การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พีระพงศ์ ภักคีรี. (2550). การจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพของคนตาบอด.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ภูวไนย บุญวรรณ. (2552). รูปแบบกาจัดการความรู้ของหน่วยงานด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ.
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วรัชยา ศิริวัฒน์คุ้ม. (2550). การพัฒนาระบบราชการของไทย ในช่วงพุทธศักราช 2540-2548.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สุดถวิล สืบสายพรรณ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เสนาะ กลิ่นงาม. (2551). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กาญจนา เกียรติธนาพันธุ์. (2542). บรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษา
กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุพาณี สอนซื่อ. (2543). การสร้างแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษาองค์การรถไฟฟ้า
มหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อักษร สวัสดีศิลป์. (2542). ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

2. การอ้างอิงสาระสังเขป
     2.1 สาระสังเขปที่ค้นจากหนังสือรวมสาระสังเขป ให้ทำตามรูปแบบหนังสือ


เมรินทร์ บุญอินทร์. (ม.ป.ป.). ผลของพันธุ์และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดลูกผสม

ในสภาพลดการไถพรวน [สาระสังเขป] ในบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2548 (หน้า 45).
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, บัณฑิตวิทยาลัย.


1. วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

ให้ระบุชื่อเมือง ชื่อจังหวัด (ถ้ามี) และชื่อประเทศด้วย ยกเว้นที่เป็นเมืองใหญ่ ดังตัวอย่าง


Almeida, D.M. (1990). Fathers’ participation in family work: Consequences for fathers’ stress and

father-child relations. Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria,
British Columbia, Canada.
Reyes, M.G. (1987). Economic modeling of the behavior of common share price in the Plilippines
stock market. Unpublished master’s thesis, Asian Institute of Technology, Bangkok.
Sivaporn Keowsangk. (2001). A study of discrepancy levels in awareness of thh importance in
English utilization between business persons and business students.
Unpublished master’s thesis, Ramkhamhaeng University, Bangkok.

2. การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ที่ได้เผยแพร่และได้อ่านจากตัวเล่ม
     2.1 วิทยานิพนธ์ที่มีสาระสังเขปใน DAI หรือ MAI และได้วิทยานิพนธ์จาก UMI ให้ใช้รูปแบบของวารสาร ระบุเลขหน้าที่สาระสังเขปปรากฏและหมายเลข UMI

Hadly, N.J. (1999). The effects of technology support systems on achievement and Attitudes of

preservice teachers. Sissertation Abstracts International, 59(11), 4044-A. (OMI No. 9914276)

3. การอ้างอิงสาระสังเขป
     3.1 สาระสังเขปที่ค้นจาก หนังสือรวมสาระสังเขป UMI ให้ระบุคำว่า “สาระสังเขป” “abstract” ไว้ในวงเล็บเหลี่ยมด้วย ดังตัวอย่าง

McNitt, W. D. (2004). An analysis of urban elementary school teacher morale and school

performance: Implications for leadership [Abstract]. Dissertation Abstract International, 64(08),
2728-A. (UMI No. 3102915)
Knowledge of Encyclopediathai Travel & Country Guides

Knowledge of Encyclopediathai Travel & Country Guides
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: encyclopediathai@hotmail.com