การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอตามลำดับดังต่อไปนี้
1. การบริหารและการจัดการการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.1 ความเป็นมาของการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.2 การบริหารจัดการองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.3 กลยุทธ์การพัฒนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.4 การบริหารจัดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.5 การดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.6 การจัดระบบการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.7 หน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ลักษณะของความรู้ การจัดการความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
    2.1 ความหมายของความรู้
    2.2 ประเภทของความรู้
    2.3 ความสำคัญของความรู้ในองค์กร
    2.4 การจัดการความรู้
    2.5 ประโยชน์และปัญหาการจัดการความรู้
3. แนวคิดในการจัดการความรู้ในองค์กร และขั้นตอนการพัฒนาการจัดการความรู้
    3.1 แนวคิดในการจัดการความรู้ในองค์กร
    3.2 ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการความรู้
    3.3 กระบวนการในการสร้างการจัดการความรู้
    3.4 วิธีการดำเนินการบริหารความรู้
    3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร
    3.6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้
    3.7 กระบวนการในการจัดการความรู้ (knowledge management process)
    3.8 การวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
4. การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    4.1 งานวิจัยในประเทศ
    4.2 งานวิจัยต่างประเทศ

ความเป็นมาของการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย