คู่มือดุษฎีนิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
หัวข้อสำคัญ
     ตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์
     บรรณานุกรม มร.
        บรรณานุกรมไทย
        บรรณานุกรมต่างประเทศ
     ค้นหนังสืออ้างอิง
        สืบค้นหนังสืออ้างอิงไทย
        สืบค้นหนังสืออ้างอิง
ต่างประเทศ
        สืบค้นหัวข้อวิทยานิพนธ์
        ฐานข้อมูลดรรชนี
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
คู่มือ Knowledge Management
คู่มือปริญญา& ปกว.ที่ กพ.รับรอง
เอกสารวิจัยทั่วไป
หอสมุดแห่งชาติ
ทีมงานข้อมูลวิทยานิพนธ์
     ดร.กุณฑิกา สงวนศักดิ์ศิริ
     น.อ.หญิง อิงอร เนตรานนท์
     น.อ.สุชาติ ทองดี

 

 
ดร.กุณฑิกา สงวนศักดิ์ศิริ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  Phd.(HRD) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 9 มีนาคม 2555 (ภาคเช้า)

    -: รูปแบบการจัดการความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :-


ABSTRACT

Dissertation Title A Knowledge Management Model for Chulalongkorn University
Student's Name Miss Kuntika Sangounsuksiri
Degree Sought Docter of Philosophy
Field of Study Human Resources Development
Academic Year 2011

Advisory Committee

1. Assoc. Prof. Dr. Khosit Intawongse
2. Asst. Prof. Dr. Pongtep Jiraro
3. Assoc. Prof. Dr. Suradej Samranjit
Chairperson


In the dissertation entitled "A Knowledge Management Model for Chulalongkorn University," the researcher invertigates (1) conditions of knowledge management at Chulalongkorn University (CU) from the past to the present; (2) the development of a knowledge management model for CU; and (3) evaluates the knowledge management model for CU.
In carrying out this inquiry, the researcher unilized both qualitative and quantitative research methods. Data collected from documents, interviews, and a questionnaire administered to selected personnel at Chulalongkorn University were analyzed using the qualitative method of content analysis and selected quantitative techniques of discriptive statistics, viz., percentage, mean and standard deviation


Knowledge of Encyclopediathai Travel & Country Guides
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: encyclopediathai@hotmail.com