ขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำจังหวัดนนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณถึงปัจจุบัน คือ
1) งานวันผลไม้ จัดประมาณเดือนมิถุนายน ณ บริเวณศาลากลางเก่าติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี เป็นดินแดนปลูกผลไม้รสดี เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร
2) งานประเพณีตักบาตรพระร้อยแปดจะจัดในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ของอำเภอ บางกรวย จะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงจากหลายวัดไปตามลำน้ำรุ่งขึ้นเป็นงานพิธีทำบุญ ตักบาตรร่วมกัน
3) งานสงกรานต์ของชาวมอญ จัดหลังวันที่ 13 เมษายน ไป 1 สัปดาห์ มีขบวนแห่ และ การละเล่นต่าง ๆ ของชาวมอญ
4) งานประเพณีรำมอญ เป็นนาฎศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของมอญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ปากเกร็ด พระประแดง และปทุมธานี ยังมีผู้ที่รำมอญได้จำนวนมาก

Information
: Knowledge of Encyclopediathai Travel & Country Guides
: Hotel & Resorts in Thailand