รวมกฎหมายที่ใช้ใน กิจการทหารสารวัตรทหารอากาศ
     
รวมกฎหมายสำคัญ
     คำสั่ง
        คำสั่ง บก.ทหารสูงสุด
        คำสั่งกองทัพอากาศ
        คำสั่งกระทรวงกลาโหม
รวมกฎหมาย สน.ผบ.ดม.
      คำสั่งของ สน.ผบ.ดม.
      การตรวจจเรทั่วไป กิจการ สห.

 

 
Home » รวมกฎหมาย สน.ผบ.ดม. » พระราชบัญญัติ » พระราชกฤษฎีกา » มติคณะรัฐมนตรี » ข้อบังคับ » คำสั่ง » ระเบียบ » อนุมัติหลักการ » ประกาศ
คำสั่งกองทัพอากาศ  หน้า จาก 1 หน้า (รวม 2 เรื่อง)
เรื่อง
ลงวันที่
Html
คำสั่งกองทัพอากาศ ที่ 69/42 เรื่อง การใช้ชุดบิน ชุดกันเปื้อน และเสื้อคลุมแพทย์
16 เมษายน 2542
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 7/46 เรื่อง การขออนุมัติเคลื่อนย้ายกำลังทหารและอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
30 มกราคม 2546
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 23/46 เรื่อง การใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำประกอบเครื่องแบบ
12 มีนาคม 2546
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 63/46 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
7 กรกฎาคม 2546
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 103/46 เรื่อง การขอใช้อากาศยาน
31 ตุลาคม 2546
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 112/46 เรื่อง การรายงานยอดและสถานภาพเครื่องทุ่นแรง และครุภัณฑ์สายช่างโยธา
12 พฤศจิกายน 2546
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 30/47 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
24 มีนาคม 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 41/47 เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสต่าง ๆ
16 เมษายน 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 47/47 เรื่อง การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
22 เมษายน 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 52/47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กองทัพอากาศ
30 เมษายน 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 76/47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
19 กรกฎาคม 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 96/47 เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างของกองทัพอากาศ
5 ตุลาคม 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 115/47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของ ทอ.
24 พฤศจิกายน 2547
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 96/25 เรื่อง การใช้หมวกกันกระแทก
4 กุมภาพันธ์ 2525
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 253/20 เรื่อง การรายงานด่วน
8 พฤศจิกายน 2520
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 150/39 เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
30 สิงหาคม 2539
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 332/30 เรื่อง กำหนดอัตราจ่ายยานพาหนะ รถทุ่นแรง และเครื่องทุ่นแรง ของกองทัพอากาศ
25 กันยายน 2530
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๓๖/๔๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ
16 ตุลาคม 2544
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๘๘/๓๓ เรื่อง ผู้มีสิทธิขับรถยนต์ทหาร
4 ธันวาคม 2533
    Html
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 330/38 เรื่อง ให้ใช้เครื่องแบบพิเศษสำหรับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทหารสารวัตรทหารอากาศเพิ่มเติม
19 ธันวาคม 2538
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 171/39 เรื่อง อัตราจ่ายเครื่องแบบพิเศษ สำหรับ จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย
19 ธันวาคม 2538
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ เรื่อง กำหนดการแต่งเครื่องแบบและส่วนประกอบเครื่องแบบเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2549
ภาพตัวอย่างเครื่องแบบตาม คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ เรื่อง กำหนดการแต่งเครื่องแบบและส่วนประกอบเครื่องแบบเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2549
หน้า :  1

ฝ่ายเสนาธิการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โทร. 0-2534-5505
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: dmbc5543@yahoo.com