[ Map of Thailand ]
dp dmbc kk mp
"สวัสดีครับ มาหาใครครับ กรุณารอสักครู่ครับ เชิญครับ ขอบคุณครับ"ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์
พ.ศ.๒๕๒๗
-------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
          ๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณา พ.ศ.๒๕๐๗
          ๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๙
          ๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๑
          ๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๐
ข้อ ๔ การสั่งการและประชาสัมพันธ์ กระทำได้ ๓ วิธี คือ
          ๔.๑ กระทำด้วยหนังสือ
          ๔.๒ กระทำด้วยวาจา
          ๔.๓ กระทำด้วยเครื่องสื่อสาร
ข้อ ๕ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง
ข้อ ๖ หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสั่งการตามข้อ ๕ และหนังสือประชาสัมพันธ์ตามข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยอนุโลม สำหรับหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิด "ประกาศ" ให้มีรายละเอียดเพิ่มตามแบบ ผนวก ก.
ข้อ ๘ โดยปกติให้สั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยหนังสือ แต่ในบางกรณีอาจกระทำด้วยวาจาหรือด้วยเครื่องสื่อสารก็ได้
การสั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาหรือด้วยเครื่องสื่อสาร ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้มีหนังสือยืนยันส่งตามไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยในกระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบสั่งการและประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๕ และข้อ ๖ เว้นแต่
          ๙.๑ การออกข้อบังคับ ให้ออกได้เฉพาะข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
          ๙.๒ การออกแถลงการณ์ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เท่านั้น
ข้อ ๑๐ คำสั่งมี ๒ ประเภท คือ
          ๑๐.๑ คำสั่งทั่วไป เป็นคำสั่งที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาทั่วไปปฏิบัติและทราบทั่วกัน
          ๑๐.๒ คำสั่งเฉพาะ เป็นคำสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการหรือหน่วยหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ
          ข้อ ๑๑ การสั่งการโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้บังคับบัญชาทหารผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้บังคับบัญชาทหารผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข้อ ๑๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีอำนาจสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่ได้รับมอบหมายได้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามความในวรรคก่อนโดยใช้ความในการลงตำแหน่งว่า "รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทำการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม"
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลายคน ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนตามมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทำการแทนในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การให้อนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจำเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๑๓ ถ้าตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการในตำแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราวก็ได้
ข้อ ๑๔ ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวก็ได้
ข้อ ๑๕ การสั่งแต่งตั้งรักษาราชการหรือผู้รักษาราชการแทน ตามความในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม
ข้อ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผู้ช่วยเสนาธิการของส่วนราชการหรือหน่วยใด มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการหรือหน่วยนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่เทียบเท่าตำแหน่งชั้นแม่ทัพ จะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ข้าราชการตำแหน่งใดในสังกัด มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได้
การสั่งการในนามของผู้บังคับบัญชาให้ใช้ความว่า "รับคำสั่ง........." ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น
ข้อ ๑๗ ถ้าตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใดรักษาราชการหรือรักษาราชการแทน ให้ รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ทำการแทนเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นไม่มี รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ หรือมีแต่ว่า รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้มีตำแหน่ง ยศ หรือาวุโสในยศรองจากตำแหน่งที่ว่างลงนั้นทำการแทนเป็นการชั่วคราว เว้นแต่ส่วนราชการหรือหน่วยใด จัดกำลังประกอบด้วยหน่วยกำลังรบและหน่วยบริการ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังรบ ซึ่งเป็นกำลังหลักและมีตำแหน่ง ยศ หรืออาวุโสในยศสูงเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราว และถ้าส่วนราชการหรือหน่วยใดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยสำหรับดำเนินการในหน้าที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะหรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิค ก็ให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีตำแหน่ง ยศ หรืออาวุโสในยศสูงในเทคนิคหลักเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๑๘ ในตำแหน่งประจำใด ๆ ให้ผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทำการแทนมีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งรักษาราชการ รักษาราชการแทน หรือทำการแทนนั้น ๆ
ข้อ ๑๙ นายทหารประทวนที่ได้รับคำสั่งในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศทหาร ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่ทำหน้าที่นั้น
ข้อ ๒๐ เมื่อข้อความที่สั่งการนั้นขัดกัน ให้ผู้มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติถือการสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่า แต่ถ้าเป็นการสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นเดียวกัน ก็ให้ปฏิบัติตามการสั่งการครั้งหลังสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๗
    (ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
    (เปรม ติณสูลานนท์)
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(แบบผนวก ก.)
ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)
เรื่อง...................................................(ดูหมายเหตุ)..................
_______________

(ข้อความ)..................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่...................................................................................
(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)


หมายเหตุ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คำแนะนำ คำชี้แจง ที่ใช้อยู่เดิม ให้ใช้อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ คือ
เรื่อง แนะนำการ...................................................................................................หรือ
เรื่อง ชี้แจงการ.............................................................................................................
เหตุด่วน, เหตุร้าย แง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2117 - 9 ทอ. 2-2197 - 9
แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข, ยาเสพติดให้โทษ, แหล่งการพนัน ผบ.พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2131,
โทรสาร. 523-7596
E-mail:dmbc4@ksc.th.com